เริ่มใช้รายการรายรับนี้ เดือนใดและปีใด
ชื่อผู้ใช้  
รหัสโรงเรียน  
ปีภาษี(ปปปป)   (2553 หมายถึง รายได้ปี 2553 )