เริ่มใช้รายการรายรับนี้ เดือนใดและปีใด
ชื่อผู้ใช้  
รหัสโรงเรียน  
เดือน ปี(ดดปปปป)   (052553 หมายถึงเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2553 )