Login ลูกจ้างฯ
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ปีภาษี(ปปปป)
ปีภาษี หมายถึง ยอดเงินรวมของรายได้ในปีนั้น ๆ เช่น ปีภาษี 2554 คือ มีรายได้รวมในปี พ.ศ. 2554 ให้กรอกปีภาษีเป็น ตัวเลข 4 หลัก